Docieplenia ważny do: 2020-02-06 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia n/w budynków (nieaktualny)

  

PRZETARG

       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia  n/w  budynków:

 • Nr 12 przy ul. Ks. J. Popiełuszki  w Ełku
 • Nr 19A przy ul. Kilińskiego w Ełku (od strony balkonów)

            Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót dociepleniowych i pozostałych, których charakterystyka ujęta jest w dokumentacji  technicznej i załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych na każdy budynek oddzielnie, oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  umową.
 4. Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 balkonu lub loggi (brutto)  w rozbiciu na:                                       
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)  
 1. Czas wykonania całokształtu robót przetargowych w rozbiciu na poszczególne budynki
 2. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 3. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 5. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pozwoleniem na budowę , wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz , że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  oraz  zobowiązuje się do ich  usunięcia we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 6. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.09.2020 r. (maksimum  3 miesiące  na wykonanie docieplenia 1 budynku).    
 7. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Informację o proponowanym systemie dociepleń (nazwa producenta)

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40
z dopiskiem  „przetarg na wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 12 przy ul. Ks. J. Popiełuszki, Nr 19A   przy ul. Kilińskiego w Ełku”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 06.02.2020 roku do godziny 15-tej.   

W dniu 07.02.2020 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.   
Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    
 • podziału robót przetargowych