Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Ełk, dn. 25.05. 2021 r.

PM/13/1020/2021                                                                                                                                               

O G Ł O S Z E N I E

 

Na  podstawie  § 32  ust. 3 statutu  –  Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Ełku zawiadamia, że w dniu  22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.oo  w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku przy ul. Kilińskiego 48  odbędzie się   

I część  Walnego  Zgromadzenia

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokali na osiedlach A. Bogdanowicza i J. Kochanowskiego.
 

Na  podstawie  § 32  ust. 3  statutu  –  Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Ełku zawiadamia, że w dniu  23 czerwca 2021  r. (środa) o godz. 17.oo  w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku przy ul. Kilińskiego 48  odbędzie się                 

II część  Walnego  Zgromadzenia

Członkowie posiadający tytuł prawny do lokali na osiedlu Jeziorna,członkowie,  którym  przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane espektatywą własności.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.   Odczytanie   listy   pisemnych    pełnomocnictw   udzielonych   przez   członków   Spółdzielni   do  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zamknięcie listy. 
3.   Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
4.   Przyjęcie porządku obrad. 
5.   Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia odbytego w dn. 25 i 26 sierpnia 2020 r. 
6.   Wybór Komisji :
a)   Skrutacyjno - Wyborczej
b)   Uchwał i Wniosków 
7.  Złożenie sprawozdań:
a)  z  działalności   Zarządu  Spółdzielni  wraz ze  sprawozdaniem  finansowym za  2020 rok z wnioskiem o podział nadwyżki bilansowej,
b) z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2020 r.,
c) z działalności Rady Nadzorczej MSM w 2020 r.  z informacją z badania bilansu przez  biegłego rewidenta   wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  absolutorium  członkom  Zarządu  za działalność w 2020 roku.
8.   Przedstawienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2018 - 2020.
9.   Sprawozdanie Komisji  Skrutacyjno - Wyborczej  w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczebnego Rady Nadzorczej.
11.  Przedstawienie   zgłoszonych  kandydatów  na  członków  Rady  Nadzorczej  i   przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na lata 2021 – 2024.
12.  Omówienie programu działania Spółdzielni na 2021 rok.
13.  Dyskusja.
14.  Sprawozdanie  wybranych  Komisji  oraz  głosowanie  nad  uchwałami  w  sprawach  omawianych w porządku obrad.
15.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  • Z materiałami objętymi porządkiem obrad Członkowie MSM mogą zapoznać się w sekretariacie, w godzinach pracy Spółdzielni.
  • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa i osoby przyjmującej pełnomocnictwo.
  • Pełnomocnictwo musi być złożone w siedzibie Spółdzielni na co najmniej jeden dzień przed obyciem danej części Walnego Zgromadzenia.
  • Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia,  do  której został zaliczony (§ 28 ust.4 Statutu).
  • W związku z przewidzianymi wyborami do Rady Nadzorczej  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku na lata 2021-2024 , osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 31, ust.6  Statutu Spółdzielni muszą mieć poparcie pisemne co najmniej 35 członków i wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie na 15 dni przed odbyciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia i dostarczone do Spółdzielni.
    Zgłoszenia kandydatów nie spełniające w/w wymagań oraz złożone w siedzibie Spółdzielni lub wysłane  przesyłką  pocztową za potwierdzeniem odbioru później niż w/w terminie będą pozostawione w aktach bez skutków prawnych i nadania im dalszego biegu. Termin uważa się za spełniony w dacie wpływu lub odbioru przesyłki.
    Kandydatami na członków Rady Nadzorczej nie mogą być osoby posiadające zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych oraz zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w dacie zgłoszenia kandydatury.

ZARZĄD
MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W EŁKU

 

Lokale użytkowe - wolne na najem

 


MSM posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

               Osiedle im. A. Bogdanowicza                                        


- ul. Kilińskiego 40              - II p               -  pow. użytkowa        62,95

           
             Osiedle  „Jeziorna

                   
- ul. Jana Pawła II 1A            - piwnica        - pow. użytkowa          44,90 m²
- ul. Jana Pawła II 8              - piwnica        - pow. użytkowa          54,00 m²
- ul. Jana Pawła II 11            - piwnica        - pow. użytkowa          45,00 m²


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Program działania MSM w EŁku na 2020 r.

 

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje że z dniem 12.02.2019 r. dokumentacja
kadrowo-płacowa ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych jest archiwizowana  
w Składnicy Akt „Archivariusz” Sp.z.o.o. ul. Polna 3, 19-120 Knyszyn

1/ -  Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowej Suwałki
     - Spółdzielni Mieszkaniowo-Usługowej Suwałki
     - Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Suwałki

 2/ - Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Suwałki

 3/ - Spółdzielni Pracy „Pojezierze” Giżycko
     - Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „SCh” Giżycko
     - Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych Giżycko

 

W celu uzyskania potrzebnych dokumentów z archiwum należy występować
na w/w adres korespondencyjny bądź drogą e-mail: archivariusz@wp.pl

Osobisty, bądź telefoniczny kontakt obsługi interesantów można uzyskać
pod Nr telefonu 0-85 716-77-59, tel. kom. 606 902 555 pod wskazanym adresem
we wtorki w godz. od 12.00 - 17.00 

MSM w Ełku posiada do sprzedaży

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku
posiada na sprzedaż elementy windy Monitor.

Wykaz podzespołów do sprzeadaży:

- kompletna kabina
- drzwi szybowe
- rama przeciwwagi
- liny nośne
- panel dyspozycji
- wciągarka
- tablica sterowa

Ogłoszenie

INFORMACJA

 

            Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo spółdzielcze z dnia 20.07.2017r., która weszła w życie 09.09.2017r.  zgodnie  z art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  Dz.U. z 2013r. poz.1222/  

1.Członkiem Sp-ni  jest osoba fizyczna, której przysługuje:

-  spółdzielcze lokatorskie
-  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
-  roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
-  roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane „ ekspektatywą”

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnielub wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności.
Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo , ekspektatywa własności.
Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu lub najemca , o  którym mowa w art.48 ust.1 ustawy w oparciu o złożoną deklaracje.
Obecnie przy nabyciu członkostwa nie dokonuje się wpłat wpisowego i udziału członkowskiego.

2. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą :

- wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie
- zbycia ekspektatywy własności  lub udziału w tym prawie
- wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
- rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18

W przypadku zbycia ostatniego tytułu prawnego do lokalu w ramach tej spółdzielni następuje utrata członkostwa. Członkowie , którzy dokonywali wpłaty udziału członkowskiego mogą  wystąpić  do Spółdzielni o zwrot wpłaconego udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. poz. 1596 z dnia 25.08.2017 r./ zgodnie z art. 1, pkt  2, p.pkt e, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku informuje, iż z mocy ustawy ustaje członkostwo dla członków bez prawa do lokalu.

Prosimy o zgłaszanie się do pokoju 7 w celu odbioru udziałów członkowskich.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------