Lokale mieszkalne ważny do: 2017-03-27 Przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności :

Lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,  przy ul. Jana Pawła II 5/25

    o pow. użytkowej  64,85 m²  -  II piętro,  3 pokoje,  kuchnia,  łazienka ,  WC, 
   przedpokój , piwnica przynależna o pow. 3,55 m2  wraz z udziałem w nieruchomości
   gruntowej  6840/600488 ,  oznaczonej  nr geodezyjnym  3850/5

              CENA WYWOŁAWCZA  142 000,00 zł , /ok. 2190,00 zł/m2/ - wadium  8 000,- zł

 Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 27 marca  2017r.   o  godz. 11 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz.11³º  odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.

 

Warunki przetargu:

 1.  Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy do dnia   24 marca 2017 r.
  Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl
 3. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
 4. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 5. Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
 6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego , koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny  - pokój Nr 5

Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.

 

Docieplenia ważny do: 2017-03-17 Przetarg na wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych (nieaktualny)

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia  n/w  budynków:

 • Nr 8 przy ul. Jana Pawła II  w Ełku
 • Nr 21 przy ul. J. Kilińskiego w Ełku 
 • Nr  8 przy ul. Pięknej  w Ełku
 • Nr 10 przy ul. Pięknej   w Ełku  

            Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót dociepleniowych i pozostałych, których charakterystyka ujęta jest w dokumentacji  technicznej i załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych na każdy budynek oddzielnie, oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  umową.
 4. Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 balkonu (brutto) w rozbiciu na:                                      
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)   
 1. Czas wykonania całokształtu robót przetargowych w rozbiciu na poszczególne budynki
 2. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 3. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu(dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 5. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pozwoleniem na budowę , wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz , że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  i  zobowiązuje się do ich  usunięcia we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 6. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.10.2017 r. (maksimum 3 miesiące  na wykonanie docieplenia 1 budynku).
 7. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Informację o proponowanym systemie dociepleń (nazwa producenta)

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozycją na liście kwalifikowanych dostawców jaką posiada Spółdzielnia na 2017 rok
 6. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 8 przy ul. Jana Pawła II, Nr 21 przy ul. Kilińskiego, Nr 8 i 10 i   przy ul. Pięknej w Ełku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 17.03.2017 roku do godziny 15-tej.

        W dniu 20.03.2017 roku  komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

            Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    
 • podziału robót przetargowych

 

Specyfikacja

istotnych warunków zmówienia 

(roboty dodatkowe )

 Załącznik Nr 1 do pisma przetargowego Znak TZ-3/5.2/198/2017 z dnia 01.03.2016 r.

 1. Budynek ul. Jana Pawła II 8 w Ełku

- demontaż istniejących obudów na balkonach
- balkony przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi pracami naprawczymi  będą  wskazane przez  Inwestora
-  oczyszczenie istniejących na balkonach witrokolorów
-  wyrównanie wszystkich pionowych ścian bocznych loggii na całej wysokości budynku
- wykonanie zadaszenia balkonów na ostatniej kondygnacji
- na podokiennikach na balkonach zamontować plastikową boczną osłonę
- likwidacja okratowania okienek piwnicznych i studzienek piwnicznych,  wykonanie obmurówki pod nowe okienka piwniczne
- schody i balustrady do ogródków (remont lub wymiana)   
- zmniejszenie wskazanych otworów okiennych w wiatrołapach
- roboty  wewnątrz wiatrołapu (uzupełnienie tynków,  szpachlowanie,  malowanie stropów ścian i stolarki drzwiowej  farbami emulsyjnymi zewnętrznymi  w kolorze uzgodnionym ze Spółdzielnią .
- na daszkach wiatrołapów  wyciągnąć obróbki blacharskie do wysokości  40cm
- opaska wokół budynku wylewana
- docieplenie pod blachami oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać nazwę producenta farby) , Na wiatrołapach blachy należy wymienić tak jak w dokumentacji
- wykonanie  docieplenia   kominów metodą lekko-mokrą (na zewnątrz z  zastosowaniem styropianu   o  gr. 5 cm.   i w  stropodachu z zastosowaniem styropianu o  gr. 10 cm. ). Zabezpieczenie otworów  wentylacyjnych siatką stalową.Podniesienie wskazanych kominów przez Spółdzielnię. Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją
- zamontowanie na kominach deflektorów o średnicy dopasowanej do wielkości otworów kominowych   - 10 szt. (wskazanych przez  Spółdzielnię)
- wymiana bocznych blach przy oknach na ostatniej kondygnacji
- pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną

2. Budynek Nr 21 przy ul. J. Kilińskiego w Ełku 

- demontaż istniejących obudów na balkonach
- balkony przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi pracami naprawczymi  będą  wskazane przez  Inwestora
- oczyszczenie istniejących na balkonach witrokolorów
- na podokiennikach na balkonach zamontować plastikową boczną osłonę
- likwidacja okratowania okienek piwnicznych,  podniesienie studzienek piwnicznych bądź ich likwidacja. Wykonanie obmurówki  pod nowe okienka piwniczne
- schody i balustrady do ogródków (remont lub wymiana)   
- zmniejszenie wskazanych otworów okiennych w wiatrołapach
- roboty  wewnątrz wiatrołapu (uzupełnienie tynków,  szpachlowanie,  malowanie stropów ścian i stolarki drzwiowej  farbami emulsyjnymi zewnętrznymi  w kolorze uzgodnionym ze Spółdzielnią.
- na daszkach wiatrołapów  wyciągnąć obróbki blacharskie do wysokości  50cm
- opaska wokół budynku wylewana
- docieplenie pod blachami oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać nazwę producenta farby). Na wiatrołapach blachy należy wymienić tak jak w dokumentacji
- wykonanie  docieplenia   kominów metodą lekko-mokrą (na zewnątrz z  zastosowaniem styropianu   o  gr. 5 cm.   i w  stropodachu z zastosowaniem styropianu o  gr. 10 cm. ).  Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką stalową. Podniesienie wskazanych kominów przez Spółdzielnię. Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją.
- zamontowanie na kominach deflektorów o średnicy dopasowanej do wielkości otworów kominowych   - 10 szt. (wskazanych przez  Spółdzielnię)
- wymiana wskazanych obróbek blacharskich na ogniomurach
- oczyszczenie luksferów
- schody do lokali usługowych (oprócz sklepu monopolowego- wejście główne)  wykonać lastryko zatarte na ostro w kątownikach ze stali nierdzewnej. Wykonać balustrady na schodach do lokalu apteki (wejście od podwórka, i rampy   sklepu monopolowego oraz zlikwidować istniejącą balustradę do I klatki schodowej i wykonać nową zgodnie z dokumentacją) 
- likwidacja całego zadaszenia nad  wejściem do apteki oraz sklepu monopolowego i  wykonanie konstrukcji wspornikowej o wysokości takiej jak na lokalu kwiaciarni (skrócenie wsporników tej konstrukcji). Obudowa wszystkich konstrukcji wspornikowych płytami MINERIT HD-copol
- pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną

3. Budynek Nr 8 przy ul. Pięknej w Ełku 

- demontaż istniejących obudów na balkonach
- balkony przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi pracami naprawczymi  będą  wskazane przez Inwestora
- na podokiennikach na balkonach zamontować plastikową boczną osłonę
- wyrównanie styropianem  ścian bocznych loggii i naroży budynku
- likwidacja okratowania okienek piwnicznych,  podniesienie wskazanych studzienek piwnicznych
- zmniejszenie wskazanych otworów okiennych w wiatrołapach
- roboty  wewnątrz wiatrołapu (uzupełnienie tynków,  szpachlowanie, malowanie stropów ścian i stolarki drzwiowej  farbami emulsyjnymi zewnętrznymi  w kolorze uzgodnionym ze Spółdzielnią.
- na daszkach wiatrołapów  wyciągnąć obróbki blacharskie do wysokości 40cm
- opaska wokół budynku wylewana
- docieplenie pod blachami oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać nazwę producenta farby).
- wymiana blach na wiatrołapach  zgodnie z dokumentacją
- wykonanie  docieplenia   kominów metodą lekko-mokrą (na zewnątrz z  zastosowaniem styropianu o gr. 5 cm. i w stropodachu z zastosowaniem styropianu o gr. 10 cm. ). Zabezpieczenie otworów  wentylacyjnych siatką stalową. Podniesienie wskazanych kominów przez Spółdzielnię. Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją.
- pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną

4. Budynek Nr 10 przy ul. Pięknej w Ełku 

- demontaż istniejących obudów na balkonach
- balkony przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi pracami naprawczymi  będą  wskazane przez  Inwestora
- na podokiennikach na balkonach zamontować plastikową boczną osłonę
- wyrównanie styropianem  ścian bocznych loggii i naroży budynku
- naprawa, wymiana lub likwidacja okratowania okienek piwnicznych, podniesienie studzienek piwnicznych  
- na daszkach wiatrołapów  wyciągnąć obróbki blacharskie do wysokości 40cm
- opaska wokół budynku wylewana
- docieplenie pod blachami oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać nazwę producenta farby).
- wymiana blach na wiatrołapach  zgodnie z dokumentacją
- wykonanie  docieplenia   kominów metodą lekko-mokrą (na zewnątrz z  zastosowaniem styropianu   o  gr. 5 cm.   i w  stropodachu z zastosowaniem styropianu o  gr. 10 cm. ). Zabezpieczenie otworów  wentylacyjnych siatką stalową. Podniesienie wskazanych kominów przez Spółdzielnię. Pozostałe prace zgodnie z  dokumentacją.
- pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną

*Odnowienie siedzisk przy wejściach  do wiatrołapów w/w budynków
       Montaż kolców „stop ptaki” na parapetach ostatniej kondygnacji   (dot. Jana Pawła II 8)