Lokale usługowe ważny do: 2018-01-22 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ełku, przy ul. Kilińskiego 40

OGŁOSZENIE

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ełku, przy ul. Kilińskiego 40.

Przedmiotem przetargu jest cena najmu za m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Lokal użytkowy ul. Kilińskiego 40 - pow. użytk. 32,37 m2

usytuowany na parterze budynku.

- cena wywoławcza najmu wynosi  16,00  zł/m2  + VAT

 

WADIUM w wysokości  640,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2018 r. o godz. 11.00 w biurze MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40, I p.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości, najpóźniej w dniu 19.01.2018 r.

Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.msm.elk.com.pl

Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.

Warunki przetargu:

  1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg pozostanie na koncie Spółdzielni jako zabezpieczenie na czas trwania umowy najmu.
  2. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu lokalu w terminie 7 dni od przetargu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze MSM w Ełku pokój 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 87 610-29-98

 

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2018-01-15 Przetarg pisemny nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II 18, ul. Koszykowej 2A, ul.Pięknej 16, 21 w Ełku (nieaktualny)

                    Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jak niżej:

1)  ul.  Jana Pawła II 18  w Ełku           - 4 szt.  

2) ul. Koszykowa 2A w Ełku                 - 4 szt.

3) ul. Piękna 16 w Ełku                         - 6 szt.

4) ul. Piękna 21 w Ełku                         - 3 szt.      

             Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty związanej z remontem klatek schodowych , których charakterystyka ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma będącego jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

             Oferent przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę, która musi zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta                                                              

- datę sporządzenia oferty

- cenę ryczałtową (brutto) za remont klatek schodowych w  1 budynku  

- okres udzielanej gwarancji

- oświadczenie  o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym

- referencje o wykonywanych pracach związanych z remontem klatek (dotyczy oferentów, którzy    

   nie wykonywali takich prac w Spółdzielni)

- oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką

  budowlaną  z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp., p.poż., oraz, że  

  oferent przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót i

  zobowiązuje się do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt

- oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi niezbędnymi 

  do wykonania robót przetargowych (maksimum 14 dni na  malowanie 1 klatki schodowej   

- oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- informację o proponowanym  rodzaju użytego materiału (producenta)  

         Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  1. ceną
  2. terminem wykonania robót przetargowych
  3. rzetelnością firmy
  4. warunkami gwarancji (kaucja gwarancyjna pozostawiona na okres trwania gwarancji w wysokości 2% wartości robót umownych brutto)
  5. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
  6. pozycją na liście kwalifikowanych dostawców jaką dysponuje Spółdzielnia na 2017 rok
  7. pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

Oferty należy składać w sekretariacie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w

      Ełku ul. Kilińskiego 40 w terminie do dnia 15.01.2018 roku do godziny 15-tej.

            Oferty powinny być w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem – „przetarg na     

      remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Międzyzakładowej   

      Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku”.

          W dniu 16.01.2018 roku o godzinie 8-mej komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem    

     Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem   

     najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

             Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- możliwości ustnej negocjacji ceny robót przetargowych

- podziału robót przetargowych

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Poprzednia 1 2