Lokale mieszkalne ważny do: 2022-07-18 Przetarg ustny nieograniczony na nabycie odrębnej własności lokalu

Ogłoszenie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza ustny przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności

             lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,  przy ul. Jana Pawła II 11/17

             o pow. użytkowej 48,48 m²  - IV piętro,  3 pokoje,  kuchnia,  łazienka,  wc,  

             przedpokój , piwnica przynależna o pow. 2,75 m2  wraz z udziałem w nieruchomości

 gruntowej  5123/703672  oznaczonej  nr geodezyjnym  3850/8

 

             CENA  WYWOŁAWCZA   246 662,00   

             Wadium     20 000,-zł

 Przetarg nieograniczony  odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r.   o  godz. 11 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku.

 Warunki przetargu:

 

1. Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni

PKO BP O/Ełk 34 1020 4724 0000 3202 0005 5921  do dnia   15  lipca  2022 r.   /liczy się data wpływu na konto/

3. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni,

4. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie ureguluje wylicytowanej wartości wkładu w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię ustalonym w  protokole przetargowym nie dłuższym niż  30 dni od uzyskania przybicia  lub nie przystąpi  do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu

5. Z osobą wygrywającą  przetarg, po wpłaceniu przez Nią wylicytowanej ceny lokalu zostanie zawarta umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu w terminie ustalonym z kancelarią notarialną  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wniesienia wylicytowanej wartości wkładu.

6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego , koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego  unieważnienia na każdym etapie przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny 
- pokój Nr 5
Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.

 

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2022-03-18 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku (nieaktualny)

PRZETARG

   

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkal-nym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku.

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącego jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26 lub na stronie internetowej msm.elk.com.pl/przetargi

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych , oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 5. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 6. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 7. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 8. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 31.10.2022 r
 9. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

             II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Terminem wykonania
 4. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 5. Warunkami gwarancji 
 6. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 18.03.2022 roku do godziny 15-tej. 
W dniu 21.03.2022 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.
Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

 Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

 

S p e c y f i k a c j a istotnych warunków zamówienia na roboty remontowe na budynku Nr 24 przy ulicy Jana Pawła II 24 w Ełku

- mycie elewacji, plexi na balkonach, daszków na wejściami do klatek schodowych rozpoczynając od strony balkonów IV klatki schodowej budynku do  półszczytu przylegającego do pizzerii „SAVANA” włącznie, czyszczenie ręczne elewacji z cegły do wys. 50 cm od polbruku w miejscu przy lokalu lekarskim (NFZ),  wraz z  zaimpregnowaniem  preparatem  przeciwgrzybicznym
- naprawa i docieplenie metodą lekko-mokrą z zastosowaniem styropianu o gr. 15 cm półszczytu od strony pizzerii„SAVANA” do wysokości stropu IV kondygnacji  z wywinięciem docieplenia na stronę  okien  zakończone obróbką  blacharską
- docieplenie szczytu 8-mego piętra metodą lekko-mokrą z zastosowaniem styropianu o gr. do  15 cm (wyrównanie do istniejącego uskoku)
- demontaż istniejącego daszka nad lokalem lekarskim przylegającym do pizzerii „SAVANA” i wykonanie nowego z blachy ocynkowanej powlekanej ze spadkiem
- uzupełnienie ubytków i odnowienie kolorystyki cokołu budynku od strony  balkonów IV klatki schodowej do końca klatki VIII
- uzupełnienie ubytków w bramie  przejściowej od stronu jeziora i odnowienie kolorystyki
- uzupełnić wyprawę tynkarską od spodu płyty balkonowej nad przejściem od strony jeziora wraz z odmalowaniem farbą fasadową

 Gama kolorów prac remontowych nie może ulec zmianie.

                                                                                               

Poprzednia 1 2