Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-10-08 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pięknej 23, Pięknej 25 i Pięknej 27w Ełku (nieaktualny)

     

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jak niżej:

- ul. Piękna 23 w Ełku

- ul. Piękna 25 w Ełku

- ul. Piękna 27 w Ełku

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty związanej z remontem klatek schodowych , których charakterystyka ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma będącego jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

             Oferent przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę, która musi zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta                                                              

- datę sporządzenia oferty

- cenę ryczałtową (brutto) za remont klatki schodowej tapetą natryskową

- okres udzielanej gwarancji

- wskaźniki do kosztorysowania w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie objętych  przetargiem

- oświadczenie  o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym

- referencje o wykonywanych pracach związanych z remontem klatek (dotyczy oferentów, którzy    

   nie wykonywali takich prac w Spółdzielni)

- oświadczenie, że przedmiot przetargu zostanie wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką

  budowlaną  z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp., p.poż., oraz, że  

  oferent przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót i  zobowiązuje się do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt

- oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021roku   

- oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- informację o proponowanym  rodzaju użytego materiału (producenta)  

         Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. ceną
 2. terminem wykonania robót przetargowych
 3. rzetelnością firmy
 4. warunkami gwarancji (kaucja gwarancyjna pozostawiona na okres trwania gwarancji w wysokości 2% wartości robót umownych brutto)
 5. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 6. pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

Oferty należy składać w sekretariacie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Ełku ul. Kilińskiego 40 w terminie do dnia 08 października 2021 roku do godziny 15-tej.

Oferty powinny być w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem – „przetarg na remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku”.

W dniu 11.10.2021 roku o godzinie 8-mej komisja przetargowa powołana  Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

             Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

- możliwości ustnej negocjacji ceny robót przetargowych

- podziału robót przetargowych

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

                                                                                        Złącznik Nr 1 do pisma przetargowego       

                                                                                       TZ-3/5.2/1980/2021 z dnia 24.09.2021r.  

 

                          SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 1. Budynek przy ul. Piękna 23 w Ełku  - 1 szt.

- uzupełnienie ubytków, skucie  nierówności na klatkach schodowych,  zejściu do  piwnic  i  korytarzu bezpośrednio przy schodach piwnicznych, przeszpachlowanie z przetarciem      

- osadzenie brakujących kątowników w  narożach i biegach schodów 

- schowanie pod tynk istniejącego okablowania 

- likwidacja szafki gazowej, szlifowanie posadzki lastrykowej pod gazomierzem

- malowanie stropów farbą emulsyjną w kolorze białym  i wykonanie tapetą natryskową ścian (z  odciągnięciem osprzętu elektrycznego, tablic ogłoszeniowych itp.

- malowanie zejść do piwnic i korytarza przy zejściu do piwnicy  -lamperia do wys.1,5 farbą  olejną  powyżej farbą emulsyjną w  kolorze białym

- malowanie farbą olejną wszystkich elementów stalowych,  brudników (skos), wyłazów dachowych  (ściana przy drabinkach malowana farbą olejną), drzwi wejściowych do piwnic,   itp.

- wymiana szyb w tablicach elektrycznych

- obłożenie gresem  mrozoodpornym (z faską) biegów schodów zejściowych do piwnicy  i   w korytarzu piwnicznym  bezpośrednio przylegającym do schodów (uzgodnienie ze Spółdzielnią),   wyrównanie czółek zaprawą  klejową

- likwidacja kątów na balustradach (oszlifowanie) oraz na wejściu na półpiętro wyciąć pręty,   zagiąć balustradę w celu bezpiecznego jej używania

- likwidacja istniejącej poręczy przy wejściu na parter i zamontowanie poręczy z rury Ø 32

- wymiana pochwytów z PCV  na poręczach balustrad (materiał powierzony przez Spółdzielnię) 

- wykonanie i montaż brakującej poręczy przy schodach zejściowych do piwnic

- malowanie ścian w wiatrołapie

- ofoliowanie drzwi do mieszkań  

- sprzątanie po robotach ( na bieżąco i po  zakończeniu prac)   

- kolorystykę należy uzgodnić z Administracją

 1. Budynek przy ul. Piękna 25 w Ełku  - 1 szt.

- uzupełnienie ubytków, skucie  nierówności na klatkach schodowych,  zejściu do  piwnic  i  korytarzu bezpośrednio przy schodach piwnicznych, przeszpachlowanie z przetarciem      

- osadzenie brakujących kątowników w  narożach i biegach schodów 

- schowanie pod tynk istniejącego okablowania 

- likwidacja szafki gazowej, szlifowanie posadzki lastrykowej pod gazomierzem

- malowanie stropów farbą emulsyjną w kolorze białym  i wykonanie tapetą natryskową ścian (z  odciągnięciem osprzętu elektrycznego, tablic ogłoszeniowych itp.

- malowanie zejść do piwnic i korytarza przy zejściu do piwnicy  -lamperia do wys.1,5 farbą  olejną  powyżej farbą emulsyjną w  kolorze białym

- malowanie farbą olejną wszystkich elementów stalowych,  brudników (skos), wyłazów dachowych   (ściana przy drabinkach malowana farbą olejną), drzwi wejściowych do piwnic,   itp.

- wymiana szyb w tablicach elektrycznych

- obłożenie gresem  mrozoodpornym (z faską) biegów schodów zejściowych do piwnicy  i  w korytarzu piwnicznym  bezpośrednio przylegającym do schodów (uzgodnienie ze Spółdzielnią),   wyrównanie czółek zaprawą  klejową

- likwidacja kątów na balustradach (oszlifowanie) oraz na wejściu na półpiętro wyciąć pręty,   zagiąć balustradę w celu bezpiecznego jej używania

- likwidacja istniejącej poręczy przy wejściu na parter i zamontowanie poręczy z rury Ø 32

- wymiana pochwytów z PCV  na poręczach balustrad (materiał powierzony przez Spółdzielnię) 

- wykonanie i montaż brakującej poręczy przy schodach zejściowych do piwnic

- malowanie ścian w wiatrołapie

- ofoliowanie drzwi do mieszkań  

- sprzątanie po robotach ( na bieżąco i po  zakończeniu prac)   

- kolorystykę należy uzgodnić z Administracją

 

 1. Budynek przy ul. Piękna 27 w Ełku  - 1 szt.

- uzupełnienie ubytków, skucie  nierówności na klatkach schodowych,  zejściu do  piwnic  i  korytarzu bezpośrednio przy schodach piwnicznych, przeszpachlowanie z przetarciem      

- osadzenie brakujących kątowników w  narożach i biegach schodów 

- schowanie pod tynk istniejącego okablowania 

- szlifowanie posadzki lastrykowej pod gazomierzem

- malowanie stropów farbą emulsyjną w kolorze białym  i wykonanie tapetą natryskową ścian (z  odciągnięciem osprzętu elektrycznego, tablic ogłoszeniowych itp.

- malowanie zejść do piwnic i korytarza przy zejściu do piwnicy  -lamperia do wys.1,5 farbą  olejną  powyżej farbą emulsyjną w  kolorze białym

- malowanie farbą olejną wszystkich elementów stalowych,  brudników (skos), wyłazów dachowych  (ściana przy drabinkach malowana farbą olejną), drzwi wejściowych do piwnic,   itp.

- wymiana szyb w tablicach elektrycznych

- obłożenie gresem  mrozoodpornym (z faską) biegów schodów zejściowych do piwnicy  i   w korytarzu piwnicznym  bezpośrednio przylegającym do schodów (uzgodnienie ze Spółdzielnią),   wyrównanie czółek zaprawą  klejową

- likwidacja kątów na balustradach (oszlifowanie) oraz na wejściu na półpiętro wyciąć pręty,  zagiąć balustradę w celu bezpiecznego jej używania

- likwidacja istniejącej poręczy przy wejściu na parter i zamontowanie poręczy z rury Ø 32

- wymiana pochwytów z PCV  na poręczach balustrad (materiał powierzony przez Spółdzielnię) 

- wykonanie i montaż brakującej poręczy przy schodach zejściowych do piwnic

- malowanie ścian w wiatrołapie

- ofoliowanie drzwi do mieszkań  

- sprzątanie po robotach ( na bieżąco i po  zakończeniu prac)   

- kolorystykę należy uzgodnić z Administracją

 

 • kolor brudników  we wszystkich budynkach należy uzgodnić ze Spółdzielnią

 

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-07-23 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku. (nieaktualny)

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku.

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych ujętych w załączniku Nr 1, oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 loggii  (brutto)  w rozbiciu na:                                      
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)    
 1. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 2. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 4. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 5. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021 r
 6. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej  w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 23.07.2021 roku do godziny 15-tej.   

        W dniu  - 26.07.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

            Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Załącznik nr 1 do pisma  przetargowego                  

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe w budynku Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku

 

 1. Mycie elewacji budynku od strony balkonów i szczyt od stacji transformatorowej oraz zabezpieczenie preparatem przeciwgrzybicznym
 2. Wymiana daszków na ostatniej kondygnacji zgodnie z rysunkami technicznymi. Istniejącą konstrukcję stalową oczyszczeniu i pomalowaniu farbą przeznaczoną do metalu oraz po zmianie spadku wykorzystać do zamontowania nowego daszku  z blachy trapezowej w kolorze brązowym
 3. Oczyszczenie, odrdzewienie , malowanie minią i farbą do metalu   balustrad na balkonach po uprzednim zdjęciu zamontowanych plexi
 4. Wymiana plexi na nowe w kolorze białym
 5. Obróbki blacharskie po oczyszczeniu, odrdzewieniu pomalować farbą do metalu w kolorze balustrad
 6. Naprawa czółek  i pomalowanie farbą fasadową w kolorze istniejącym   
 7. W mieszkaniu nr 13 wykonać nowe podłoże z izolacją, wymienić obróbkę blacharską i położyć terakotę z cokolikiem