Lokale mieszkalne ważny do: 2017-08-18 Przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu (nieaktualny)

Ogłoszenie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności

lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,  przy ul. Kilińskiego 19/51A

o pow. użytkowej 76,79 m²  - V piętro,  4 pokoje,  kuchnia,  łazienka , WC, 
przedpokój, piwnica przynależna o pow. 3,40 m2  wraz z udziałem w nieruchomości
gruntowej   8019/771581,  oznaczonej  nr geodezyjnym  3855/1

             CENA  WYWOŁAWCZA   1400 zł/m2  

              Wadium     6 000,-zł

Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r.  o  godz. 11 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku.
W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz.11³º  odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.

Warunki przetargu:
1. Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, do dnia  17 sierpnia  2017 r.    
     Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl
3. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
4. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
5. Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego , koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.


Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny - pokój Nr 5
Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.