Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2018-03-19 Przetarg pisemny nieograniczony dotyczący wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w ilości 820 szt usytuowanych na klatkach schodowych w budynkach: Jana Pawła II 1; Jana Pawła II 1A ; Jana Pawła II 3B; Jana Pawła II 15 i Jana Pawła II 24 w Ełku/bez na (nieaktualny)

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący  wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w ilości 820 szt usytuowanych na klatkach schodowych w  budynkach: Jana Pawła II 1; Jana Pawła II 1A ; Jana Pawła II 3B; Jana Pawła II 15  i Jana Pawła II 24 w Ełku/bez nakładki radiowej/

Dostarczone wodomierze muszą spełniać wymogi:

- wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną 2018
- spełnia wymagania MID
- posiadać atest higieniczny PZH
- liczydło  odporne na zewnętrzne pole magnetyczne i zaparowanie
- dla wodomierzy wymagana jest gwarancja na 60miesięcy licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru robót                                                                   

Termin zakończenia wymiany wodomierzy 30.06.2018 rok

Zakres robót:

 • demontaż istniejącego wodomierza 
 • montaż wodomierza nowego wraz z wymianą uszczelek, oraz zamontowaniem plomby zaciskowej, dostarczonej przez wykonawcę
 • sprawdzenie szczelności połączeń ,
 • sporządzenie i dostarczenie zamawiającemu raportu wymiany wodomierza wraz z podpisem lokatora.

W ofercie przetargowej należy podać:

 • cenę jednostkową brutto za dostawę i wymianę jednego wodomierza wraz z materiałami pomocniczymi/uszczelki, łączniki/ z uwzględnieniem odkupienia wodomierza zdemontowanego
 • charakterystykę wodomierzy  w postaci kart katalogowych
 • okres udzielanej gwarancji /kaucja gwarancyjna na okres 12 m-cy  w wysokości 2% wartości robót brutto/
 • oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Kryteria oceny oferty       

 • cena  wymiany wodomierza zgodnie z zakresem  
 • jakość wodomierza                                  
 • warunki gwarancji i rękojmi
 • zdolności techniczne wykonania umowy  
 • pozycją na liście kwalifikowanych dostawców jaką posiada Spółdzielnia                                                                                                                                                                                                                                     

Termin składania ofert.

Oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 19 marca 2018 r. w sekretariacie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 do godz 15tej.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w dziale technicznym MSM w Ełku  przy ul Kilińskiego 40 pokój 27 lub telefonicznie 087 610-29-98
Zamawiający informuje że istnieje możliwość podziału robót przetargowych.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2018-03-05 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej (w budynkach z klatkami posiadającymi zbiorcze gazomierze) metodą płynnych polimerów w ok. 300 lokalach mieszkalnych (nieaktualny)

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g   pisemny nieograniczony na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej (w budynkach z klatkami posiadającymi zbiorcze gazomierze) metodą płynnych polimerów w około 300-tu lokalach mieszkalnych w dwóch etapach Etap pierwszy dotyczy około 150 lokali mieszkalnych w terminie 28.05.2018 do 28.06.2018,oraz etap drugi dotyczy około 150 lokali mieszkalnych w terminie 17.09.2018 do 26.10.2018r 

                Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania  robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

I.W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych w 1 mieszkaniu  oraz podanie wskaźników do kosztorysowania  na ewentualne roboty  dodatkowe.
 4.  Nazwę i rodzaj materiałów, które zostaną użyte  do robót przetargowych  wraz z  atestami  
 5. Okres udzielanej gwarancji na roboty przetargowe ( kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości robót  na okres 3 lat)
 6. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały robót dla Spółdzielni)
 7. Oświadczenie o nie zaleganiu  z opłatami w  ZUS, Urząd Skarbowy
 8. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany w w/w terminie, zgodnie z wiedzą techniczną i  sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że firma  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  i  zobowiązuje się do ich  usunięcia we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 9. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych
 10. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. ceną
 2. rodzajem   materiału  i pozostałymi  materiałami które będą  użyte do wykonania robót przetargowych
 3. warunkami i okresem udzielanej gwarancji
 4. rzetelnością firmy
 5. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania robót przetargowych
 6. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót

Oferty z uwzględnieniem powyższych wymogów prosimy składać w terminie do 05.03.2018 roku  do godziny 15-tej  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej”.                                                                                                                                                                             

               W dniu 06.03.2018 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

               Bliższych informacji na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój Nr 26 bądź telefonicznie pod numerem 610-29-98 wewn. 45.

                    Zastrzegamy sobie prawo:

 • ustnej negocjacji ceny
 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Poprzednia 1 2