Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-03-26 MSM w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na remont połaci dachowych w technologii papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (nieaktualny)

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g   pisemny nieograniczony na remont połaci dachowych w technologii papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia wraz z dociepleniem stropodachów granulatem z celulozy o grubości 25 cm na  n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych :

- ul. Mariampolska 2 w Ełku

- ul.  Mariampolska 4  w Ełku 

- ul. Piękna 2+ dobudówka z cegły żerańskiej w Ełku

- ul. Piękna 18A w Ełku

- ul. Kilińskiego 21C w Ełku

- ul. Piękna 24 w Ełku

        Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania  robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniki Nr 1 do niniejszego pisma będącego jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

I.  W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych dla każdego budynku oraz podanie wskaźników do kosztorysowania  na ewentualne roboty  dodatkowe.
 4.  Nazwę i rodzaj materiałów, które zostaną użyte do wykonania robót przetargowych  wraz z atestami.  
 5. Termin wykonania robót przetargowych do dnia 30.09.2021 r.
 6. Okres udzielanej gwarancji na roboty przetargowe ( kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości robót przetargowych na okres trwania gwarancji)
 7. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm, które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w ciągu ostatnich 2-ch lat). 
 8. Oświadczenie o nie zaleganiu  z opłatami w  ZUS, Urząd Skarbowy
 9. Oświadczenie że  przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i  sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż.
 10. Oświadczenie, że Wykonawca  we własnym zakresie i na własny koszt  ponosi pełną odpowiedzialność za:
 1.  szkody wynikłe z jego winy w  trakcie wykonywania robót 
 2.  zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
 1. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.09.2021 roku.
 2. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej.

II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. ceną
 2. rodzajem materiału pokrycia dachowego  i pozostałymi  materiałami, które będą  użyte do wykonania robót przetargowych (atesty na materiały)
 3. warunkami i terminem udzielanej gwarancji
 4. terminem wykonania robót  
 5. rzetelnością firmy
 6. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania robót przetargowych
 7. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót

Oferty z uwzględnieniem powyższych wymogów prosimy składać w terminie do 26.03.2021 roku  do godziny 15-tej  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie remontu połaci dachowych”.                                                                                                                                                                              

W dniu 29.03.2021 r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

Bliższych informacji na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój Nr 26 bądź telefonicznie pod numerem 610-29-98 wewn. 45.

                    Zastrzegamy sobie prawo:

 • ustnej negocjacji ceny
 • podziału robót przetargowych
 • unieważnienia całości lub części  przetargu bez podania przyczyn

Załącznik Nr 1

do pisma przetargowego znak: TZ-3/5.2/413/2021 r. z dnia 08.03.2021 r.

stanowiący specyfikację istotnych warunków zmówienia

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  Nr 2  przy ul. Mariampolskiej  w Ełku

 

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu  

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi. Naprawa i uzupełnienie   

  tynków na ogniomurze pomalowanie farbą  emulsyjną zewnętrzną.  

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy  i  ogniomury i wykonanie     

  obróbek   blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych „czap” kominowych betonowych i zabezpieczenie wszystkich „czap„  papą

  termozgrzewalną

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  Nr 4  przy ul. Mariampolskiej  w Ełku  

 

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu    

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy  i wykonanie  obróbek  

  blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych betonowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą

  termozgrzewalną

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego Nr 2 wraz z dobudówką przy ul. Pięknej w Ełku

 

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie wszystkich kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu  

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy   i wykonanie   obróbek  

   blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych betonowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą

  termozgrzewalną

- dokonanie  naprawy  i stabilizacji obróbki blacharskiej (itp.)  na ogniomurze segmentu z c.ż ,   

  zabezpieczenie   preparatem  antykorozyjnym i pomalowanie farbą „dach-system”

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego Nr 18A przy ul. Pięknej w Ełku

 

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie wszystkich kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy   i wykonanie   obróbek  

   blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych betonowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą

  termozgrzewalną

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego Nr 21C przy ul. Kilińskiego w Ełku

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie wszystkich kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy   i wykonanie   obróbek  

   blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych betonowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą

  termozgrzewalną

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego Nr 24 przy ul. Pięknej w Ełku

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- wymiana wyłazów dachowych i stropodachowych

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów z koszem

- podniesienie wszystkich kominów wentylacyjnych do wysokości  80 cm ponad połać dachu  

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz i wewnątrz metodą lekko-mokrą z zastosowaniem

  styropianu  o  gr. 5cm i wykonanie kopert. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami   

  stalowymi z żaluzją zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy   i istniejącą nadbudówkę

  i wykonanie   obróbek  blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych betonowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą

  termozgrzewalną

- montaż brakujących  kratek wentylacyjnych w  stropodachu  ( stalowe)

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych zakończonych tzw. „kapturkiem”

- wykonanie nowych tynków istniejącej nadbudówki z malowaniem farbą emulsyjną zewnętrzną,      

  remont i obicie blachą drzwi nadbudówki. 

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV

   250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. ) dot. również nadbudówki

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu 

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 * likwidacja zbędnych elementów stalowych po antenach itp. dotyczy wszystkich połaci 

dachowych


 

Docieplenia ważny do: 2021-02-15 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia n/w budynków (nieaktualny)

  

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną docieplenia  n/w  budynków:

 • Nr 10A przy ul. Jana Pawła II w Ełku 
 • Nr 12 przy ul. Jana Pawła II  w Ełku
 • Nr 19A przy ul. Kilińskiego w Ełku (od strony klatek schodowych i szczyt)
 • Nr 21A przy ul. Kilińskiego w Ełku (od strony klatek schodowych i szczyt)

        Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót dociepleniowych i pozostałych, których charakterystyka ujęta jest w dokumentacji  technicznej i załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych na każdy budynek oddzielnie, oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 loggii  (brutto)  w rozbiciu na:                                      
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)    
 1. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na 

            okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).

 1. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 3. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pozwoleniem na budowę , wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz , że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 4. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.10.2021 r. (maksimum  3 miesiące  na wykonanie docieplenia 1 budynku).
 5. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Informację o proponowanym systemie dociepleń (nazwa producenta)

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 12.02.2021 roku do godziny 15-tej.   

        W dniu 15.02.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

            Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    
 • podziału robót przetargowych

 

Zał. Nr 1 do pisma znak: TZ-3/5.2/116/ 2021 z dnia 21.01.2021 r. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia (roboty dodatkowe )

 

 1. Budynek ul. Jana Pawła  II 10A w Ełku

- demontaż istniejących obudów na balkonach

     - loggie przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi  pracami naprawczymi  będą  wskazane przez  Inwestora

     - oczyszczenie istniejących na balkonach witrokolorów

     - dostosowanie balustrad na loggiach do nowej grubości ścian budynku

     - wymiana blach bocznych przy oknach na ostatniej kondygnacji

     - na podokiennikach na loggiach zamontować plastikową boczną osłonę

     - likwidacja okratowania okienek piwnicznych i studzienek piwnicznych i dopasowanie istniejącego otworu do nowego okna piwnicznego      

     - schody i balustrady do ogródków (wymiana lub remont)      

     - roboty  wewnątrz wiatrołapu (uzupełnienie tynków,  przeszlifowanie, malowanie stropów ścian  farbami emulsyjnymi zewnętrznymi, brudniki z terakoty , obrobienie glefów po wymianie  drzwi wejściowych , założenie kątowników itp.

     - docieplenie pod blachami zgodnie z dokumentacją, mechaniczne czyszczenie blach, konserwacja, stabilizacja blach oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację  budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami  producenta (należy podać  nazwę   producenta farby) , Na wiatrołapach blachy należy wymienić  zgodnie z dokumentacją i wyciągnąć obróbki blacharskie na wysokość 50 cm nad zadaszeniem

   - remont kominów zgodnie z dokumentacją. Na kominach otwory wentylacyjne zabezpieczyć kratkami stalowymi typu żaluzje

     - pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i wiedzą  techniczną         

 

 2. Budynek ul. Jana Pawła  II 12 w Ełku

- demontaż istniejących obudów na balkonach

     - loggie przeznaczone do remontu zgodnie z pkt.4 pisma przetargowego wraz z pozostałymi  pracami naprawczymi  będą  wskazane przez  Inwestora

     - oczyszczenie istniejących na balkonach witrokolorów

     - dostosowanie balustrad na loggiach do nowej grubości ścian budynku

     - wymiana blach bocznych przy oknach na ostatniej kondygnacji

     - na podokiennikach na loggiach zamontować plastikową boczną osłonę

     - likwidacja okratowania okienek piwnicznych i studzienek piwnicznych i dopasowanie istniejącego otworu do nowego okna piwnicznego      

     - schody i balustrady do ogródków (wymiana lub remont)      

     - roboty  wewnątrz wiatrołapu (uzupełnienie tynków,  przeszlifowanie, malowanie stropów ścian farbami emulsyjnymi zewnętrznymi, brudniki z terakoty , obrobienie glefów po wymianie drzwi wejściowych , założenie kątowników itp.

     - docieplenie pod blachami zgodnie z dokumentacją, mechaniczne czyszczenie blach,  konserwacja, stabilizacja blach oraz malowanie blach okalających ostatnią kondygnację budynku farbą poliwinylowo-akrylową „dach system” zgodnie z zaleceniami  producenta (należy podać  nazwę   producenta farby) , Na wiatrołapach blachy należy wymienić  zgodnie z dokumentacją i wyciągnąć obróbki blacharskie na wysokość 50 cm nad zadaszeniem

     - remont kominów zgodnie z dokumentacją. Na kominach otwory wentylacyjne zabezpieczyć  kratkami stalowymi typu żaluzje

     - pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i wiedzą  techniczną         

    

   3. Budynek Nr 19A przy ul. Kilińskiego w Ełku (od strony klatek schodowych i szczyt)    

      

     - dopasowanie istniejącego otworu do nowego okna piwnicznego   

     - obrobienie glefów po wymianie drzwi wejściowych

     - demontaż istniejących daszków nad wejściami do klatek schodowych i wykonanie nowego zadaszenia zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym. Wciągnięcie  obróbek  blacharskich na  wysokość 50 cm nad zadaszeniem

     - pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i wiedzą  techniczną      

      

4. Budynek Nr 21A przy ul. Kilińskiego w Ełku (od strony klatek schodowych i szczyt)    

      

    - dopasowanie istniejącego otworu do nowego okna piwnicznego   

    - obrobienie glefów po wymianie drzwi wejściowych i wewnętrznych

    - demontaż istniejących daszków nad wejściami do klatek schodowych i wykonanie nowego zadaszenia zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym. Wciągnięcie  obróbek  blacharskich na  wysokość 50 cm nad zadaszeniem

    - pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną .       

    - prace remontowe na istniejącym wiatrołapie w I klatce wykonać zgodnie z dokumentacją

     - pozostałe roboty dociepleniowe zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną