KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku z siedzibą w Ełku 19-300, ul. Kilińskiego 40, Tel. 87 610-29-98.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali
 3. Dane udostępniane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane przekazujemy:
 1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności.
 1. obsługującym i utrzymującym w należytym stanie nasze systemy informatyczne
 2. podmiotom współpracującym z nami w zakresie rozliczania mediów
 3. podmiotom współpracującym w zakresie utrzymania zasobów spółdzielni w należytym stanie
 4. podmiotom świadczącym nam usługi audytowe
 1. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu prawnego do lokalu bądź prawa korzystania z lokalu w ramach tej spółdzielni oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z lokalem ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Przysługuje prawo do usunięcia danych jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust.1 RODO , a w szczególności jeżeli zajdą okoliczności, że dane osobowe staną się zbędne do celów do których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
 3. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, który wynika z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z dnia (Dz. U. z 2017 poz. 1560 ze zm.) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1222 ze zm.) oraz innych przepisów szczególnych; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH - ogólna dla mieszkańców

http://msm.elk.com.pl//app/webroot/upload/ckeditor_upload/Klauzula informacyjna ogólna dla mieszkańców.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH - napotrzeby przetargów

http://msm.elk.com.pl//app/webroot/upload/ckeditor_upload/klauzula informacyjna na potrzeby przetargów.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH - dla kandydatów do pracy

http://msm.elk.com.pl//app/webroot/upload/ckeditor_upload/klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf