Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-07-23 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku (nieaktualny)

PRZETARG

   

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkal-nym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku.

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych , oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 5. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 6. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 7. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 8. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021 r
 9. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 23.07.2021 roku do godziny 15-tej.   

        W dniu 26.07.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

        Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

 

                                                                      Załącznik Nr 1 do pisma  przetargowego                       

S p e c y f i k a c j a istotnych warunków zamówienia na roboty remontowe na budynku Nr 24 przy ulicy Jana Pawła II 24 w Ełku

- mycie elewacji, plexi na balkonach, daszków na wejściami do klatek schodowych rozpoczynając od strony strony balkonów IV klatki schodowej budynku do półszczytu przylegającego do pizzerii „SAVANA” włącznie,  wraz z zaimpregnowaniem preparatem  przeciwgrzybicznym

- naprawa i docieplenie metodą lekko-mokrą półszczytu od strony pizzerii   „SAVANA” do wysokości stropu IV kondygnacji zakończone obróbką   blacharską

- docieplenie szczytu 8-mego piętra metodą lekko-mokrą z zastosowaniem styropianu o gr. 12 cm (wyrównanie do istniejącego uskoku)

- demontaż istniejącego daszka nad lokalem lekarskim przylegającym do pizzerii „SAVANA” i wykonanie nowego z blachy ocynkowanej powlekanej ze spadkiem

- uzupełnienie ubytków i odnowienie kolorystyki cokołu budynku od strony balkonów IV klatki schodowej do końca klatki VIII

 Gama kolorów prac remontowych nie może ulec zmianie.

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-07-23 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku. (nieaktualny)

PRZETARG

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku.

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych ujętych w załączniku Nr 1, oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 loggii  (brutto)  w rozbiciu na:                                      
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)    
 1. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 2. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 4. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 5. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021 r
 6. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 2A przy ul. Koszykowej  w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 23.07.2021 roku do godziny 15-tej.   

        W dniu  - 26.07.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

            Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Załącznik nr 1 do pisma  przetargowego                  

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe w budynku Nr 2A przy ul. Koszykowej w Ełku

 

 1. Mycie elewacji budynku od strony balkonów i szczyt od stacji transformatorowej oraz zabezpieczenie preparatem przeciwgrzybicznym
 2. Wymiana daszków na ostatniej kondygnacji zgodnie z rysunkami technicznymi. Istniejącą konstrukcję stalową oczyszczeniu i pomalowaniu farbą przeznaczoną do metalu oraz po zmianie spadku wykorzystać do zamontowania nowego daszku  z blachy trapezowej w kolorze brązowym
 3. Oczyszczenie, odrdzewienie , malowanie minią i farbą do metalu   balustrad na balkonach po uprzednim zdjęciu zamontowanych plexi
 4. Wymiana plexi na nowe w kolorze białym
 5. Obróbki blacharskie po oczyszczeniu, odrdzewieniu pomalować farbą do metalu w kolorze balustrad
 6. Naprawa czółek  i pomalowanie farbą fasadową w kolorze istniejącym   
 7. W mieszkaniu nr 13 wykonać nowe podłoże z izolacją, wymienić obróbkę blacharską i położyć terakotę z cokolikiem