Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2019-04-23 MSM w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na remont połaci dachowej w technologii papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (nieaktualny)

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g   pisemny nieograniczony na remont połaci dachowej w technologii papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia  na  n/w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  (dopuszczamy możliwość złożenia oferty na inne metody remontu pokryć dachowych):  

- ul. Matejki 2 w Ełku

- ul. Matejki 4 w Ełku

- ul. Jana Pawła II 26 w Ełku

Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania  robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniki Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

I.  W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych dla każdego budynku oraz podanie wskaźników do kosztorysowania  na ewentualne roboty  dodatkowe.
 4.  Nazwę i rodzaj materiałów, które zostaną użyte  do robót przetargowych  wraz z atestami
 5. Termin wykonania robót przetargowych do dnia 28.09.2019 r.
 6. Okres udzielanej gwarancji na roboty przetargowe ( kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości robót przetargowych na okres trwania gwarancji)
 7. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm, które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w ciągu ostatnich 2-ch lat). 
 8. Oświadczenie o nie zaleganiu  z opłatami w  ZUS, Urząd Skarbowy
 9. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wiedzą techniczną i  sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  i  zobowiązuje się do ich  usunięcia we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 10. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 28.09.2019 roku.
 11. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. ceną
 2. rodzajem materiału pokrycia dachowego  i pozostałymi  materiałami, które będą  użyte do wykonania robót przetargowych (atesty na materiały)
 3. warunkami i terminem udzielanej gwarancji
 4. terminem wykonania robót 
 5. rzetelnością firmy
 6. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania robót przetargowych
 7. Pozycją na liście kwalifikowanych dostawców jaką Spółdzielnia posiada na 2019 rok
 8. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót

Oferty z uwzględnieniem powyższych wymogów prosimy składać w terminie do 23.04.2019 roku  do godziny 15-tej  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie remontu połaci dachowych”.                                                                                                                                                                             

        W dniu 24.04.2019 r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

Bliższych informacji na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój Nr 26 bądź telefonicznie pod numerem 610-29-98 wewn. 45.

Zastrzegamy sobie prawo:

 • ustnej negocjacji ceny
 • podziału robót przetargowych
 • unieważnienia całości lub części  przetargu bez podania przyczyn

 

Załącznik Nr 1

do pisma przetargowego znak: TZ-3/5.2/719/2019 r. z dnia 04.04.2019 r.

stanowiący specyfikację istotnych warunków zmówienia

 

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  Nr 2  przy ul. Matejki w Ełku

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- przebudowa  kominów do wysokości 60 cm ponad dach i wykonanie ich docieplenia  metodą lekko- mokrą na zewnątrz z   zastosowaniem styropianu  o  gr. 5 cm.   Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami  stalowymi. 

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy  i  ogniomury  i  wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap„ papą termozgrzewalną

- zamontowanie  na kominach deflektorów o średnicy Ø 150 - 10 szt. (wskazanych przez  Spółdzielnię)

- wymiana lub uzupełnienie  kratek wentylacyjnych w  stropodachu na stalowe

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych 

- wymiana  wyłazów dachowych i wpustów dachowych  

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV  250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  Nr 4  przy ul. Matejki w Ełku ( wraz z dociepleniem stropodachu dobudówki wykonanej z cegły żerańskiej)

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- przebudowa kominów do wysokości 60 cm ponad dach (przy dylatacji między starą częścią budynku a nową dobudówką podnieść kominy ponad ścianę dylatacyjną )  i wykonanie  docieplenia metodą lekko-mokrą na zewnątrz z  zastosowaniem styropianu  o  gr. 5 cm.  oraz  w  stropodachu dobudówki w której będzie docieplany stropodach docieplić kominy  styropianem o  gr. 10  cm)  Zabezpieczenie otworów  wentylacyjnych kominów kratkami stalowymi 

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy  i  ogniomury  i  wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „ papą termozgrzewalną

- zamontowanie  na kominach deflektorów o średnicy Ø 150 - 10 szt. (wskazanych przez  Spółdzielnię)

- wymiana  lub uzupełnienie kratek wentylacyjnych w  stropodachu na stalowe

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych 

- wymiana  wyłazów dachowych i wpustów dachowych  

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV  250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

- oczyszczenie stropodachu (dobudówki z cegły żerańskiej)

- wykonanie otworów wejściowych do przestrzeni stropodachu,

- weryfikację przestrzeni między stropowej  

- wykucie otworów technologicznych w ściankach podtrzymujących płyty panwiowe lub korytkowe

- uszczelnienie kominów wentylacyjnych w części stropodachu ( dotyczy dobudówki)

- wdmuchanie granulatu z  celulozy  o  grubości 25 cm 

- zamknięcie  otworów technologicznych blachą i papą termozgrzewalną,

- wykonanie niezbędnych dodatkowych  kominków  wentylacyjnych  stropodachu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną

 

 1. Remont pokrycia dachowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego  Nr 26 przy ul. Jana Pawła II w Ełku

- przygotowanie podłoża połaci dachowej

- miejscowe naprawy połaci dachowej

- impregnacja emulsją asfaltową

- weryfikacja spadków  w zlewniach dachowych i montaż nowych wpustów

- wykonanie  docieplenia kominów na zewnątrz metodą lekko-mokrą z  zastosowaniem styropianu  o  gr. 5 cm.  Zabezpieczenie otworów  wentylacyjnych kratkami stalowymi 

- wywinięcie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na kominy  i  ogniomury  i  wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej.    

- wykonanie nowych „czap” kominowych i zabezpieczenie wszystkich „czap „papą termozgrzewalną

- zamontowanie  na kominach deflektorów o średnicy Ø 150 - 20 szt. (wskazanych przez  Spółdzielnię)

- wymiana  kratek wentylacyjnych w  stropodachu na stalowe

- wymiana wywiewek kanalizacyjnych 

- krycie dachu papą  wierzchniego krycia termozgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV 250 S52H (  papą zachowującą  elastyczność przy -25st. C. )

- pozostałe prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną