Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-06-15 MSM w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych balkonów budynków mieszkalnych Nr 3,3A, 9,11 ul. Jana Pawła II i Nr 8, 8A ul. Ks. J. Popiełuszki w Ełku. (nieaktualny)

       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych  balkonów  budynków mieszkalnych  Nr 3,3A, 9,11 ul. Jana Pawła II i Nr 8, 8A ul. Ks. J. Popiełuszki w Ełku.

       Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową na wykonanie prac ujętych w załączniku NR 1 do pisma przetargowego i podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem. Gama kolorów nie może ulec zmianie.
 4.  Cenę ryczałtową za remont podłoża 1 loggii  (brutto)  w rozbiciu na:                                      
 1. wymianę podłoża (z izolacją)
 2. wymianę  obróbek blacharskich i podłoża wraz z izolacją
 3. wymianę podłoża, obróbek blacharskich i  terakoty (cokolik z terakoty)   
 1. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 2. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 4. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 5. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021 r
 6. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych balkonów w budynkach mieszkalnych Nr 3,3A, 9,11 ul. Jana Pawła II i Nr 8, 8A ul. Ks. J. Popiełuszki w  Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 14.06.2021 roku do godziny 15-tej.   

       W dniu   15.06.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

       Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

      Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

  

Załącznik Nr 1  do pisma przetargowego znak TZ-3/5.2/980/2021 z dnia 19.05.2021 r.

 

S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków zamówienia dotyczących remontu balkonów w budynkach mieszkalnych

Nr 3,3A,9,11 ul. Jana Pawła II i Nr 8, 8A ul. Ks. J. Popiełuszki w  Ełku

 

 1. Budynek mieszkalny Nr 3 ul. Jana Pawła II w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

1.

3

Odpada tynk

2.

4

Łuszczy się farba na suficie

3.

8

Łuszczy się farba na suficie (odpada tynk na balkonie)

4.

9

Odstaje farba na balustradzie i ścianach

5.

11

Łuszczy się farba na suficie, rdza na balustradzie

6.

12

Łuszczy się farba na suficie

7.

13

Odpada tynk na bocznych ścianach, stabilizacja parapetu w pokoju od strony klatek schodowych

8.

15

Pęknięcia i wybrzuszenia na suficie, zacieka z obróbki blacharskiej

9.

17

Łuszczy się farba na suficie

10.

21

Ubytki tynku i rdza na kapinossie

11.

22

Ubytki tynku i rdza na kapinossie

12.

23

Łuszczy się farba na suficie, wychodzi rdza na balustradzie

13.

24

Łuszczy się farba na suficie, spękania na ściankach bocznych

14.

35

Łuszczy się farba na suficie

15.

39

Łuszczy się farba na suficie, spękania na ścianie bocznej

16.

43

Spękania na suficie

17.

44

Łuszczy się farba na suficie, wychodzi rdza na balustradzie

18.

46

Spękania na posadzce balkonowej

19.

47

Łuszczy się farba na suficie

20.

50

Łuszczy się farba na suficie

21.

55

Łuszczy się farba na suficie

22.

57

Łuszczy się farba na suficie

 1. Budynek mieszkalny Nr 3A przy ul. Jana Pawła II w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

1.

3

Odpada tynk

2.

4

Łuszczy się farba na suficie

3.

9

Nierówności nad drzwiami balkonowymi, odstaje farba na progu i ściankach bocznych

4.

13

Łuszczy się farba na suficie

5.

15

Pęknięcia i wybrzuszenia na suficie

6.

16

Balustrada do przemalowania

7.

17

Łuszczy się farba na suficie

8.

35

Łuszczy się farba na suficie

9.

39

Łuszczy się farba na suficie, spękania na ścianie bocznej

10.

43

Łuszczy się farba na suficie

 1. Budynek mieszkalny Nr 9 przy ul. Jana Pawła II w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

1.

5

Pęknięcia na suficie i ścianach

2.

6

Odpada tynk na suficie, zaciek przy obróbce blacharskiej

3.

7

Łuszczy się sufit i ścianki boczne, spękania

4.

9

Łuszczy się farba na suficie

5.

10

Łuszczy się farba na suficie

6.

11

Łuszczy się farba na suficie

7.

12

Łuszczy się farba na suficie

8.

13

Łuszczy się farba na suficie i ścianach bocznych-wybrzuszenia

9.

19

Spękania na suficie, łuszczy się farba

10.

20

Spękania na suficie, łuszczy się farba

11.

21

Spękania na suficie, łuszczy się farba

12.

23

Spękania na suficie, łuszczy się farba

13.

24

Spękania na suficie, łuszczy się farba

14.

25

Łuszczy się farba na suficie zacieka na okno z sufitu

15.

26

Łuszczy się farba na suficie

16.

27

Spękania na suficie, łuszczy się farba + posadzka

17.

32

Spękania na suficie, łuszczy się farba

18.

33

Odpada tynk na suficie, balustrada do przemalowania

19.

34

Łuszczy się farba na suficie, puchnie tynk na ścianie

20.

35

Odpada tynk na suficie

21.

36

Odpada tynk na suficie

22.

38

Spękania na ściankach bocznych i suficie

23.

41

Rdza na balustradzie

24.

44

Łuszczy się farba na suficie, puchnie tynk na ścianie

25.

46

Pęknięcia i wybrzuszenia na suficie

26.

47

Spękania na bocznej ścianie

27.

54

Na ścianie bocznej odpadł tynk

28.

55

Spękania na posadzce

29.

56

Łuszczy się farba na suficie

 

 1. Budynek mieszkalny Nr 11 przy ul. Jana Pawła II w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

1.

1

Łuszczy się farba na suficie

2.

2

Łuszczy się farba na suficie

3.

5

Odpada tynk z sufitu (zaciek)

4.

6

Pęcherze  na suficie, łuszcząca się balustrada

5.

7

Odpada docieplenie na ścianie

6.

12

Łuszczy się farba na suficie

7.

20

Łuszczy się farba na suficie

8.

22

Łuszczy się farba na czółku

9.

30

Łuszczy się farba na balustradzie

10.

32

Łuszczy się farba na suficie i ścianach bocznych

11.

34

Łuszczy się farba na suficie

12.

35

Pęknięcia na suficie, łuszczy się farba na balustradzie

13.

38

Wychodzi rdza na barierce, pęknięcia na ścianie bocznej

14.

41

Łuszczy się farba na suficie

15.

43

Łuszczy się farba na suficie

16.

55

Łuszczy się farba na czółku

17.

47

Pęknięcia na ścianach bocznych

 

 1.  Budynek mieszkalny Nr 8 ul. Ks. J. Popiełuszki 8w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

 

1.

3

Spękania na suficie

2.

4

Łuszczy się farba na suficie

3.

5

Łuszczy się farba na suficie

4.

7

Łuszczy się czółko

5.

8

Plamy na suficie, źle osadzone parapety zewnętrzne (głęboko)

6.

11

Sufit + ściany boczne odpada tynk

7.

14

Odpada tynk na suficie i filarku

8.

15

Odpada tynk na suficie

9.

16

Łuszczy się farba na suficie

10.

19

Pęcherze na suficie i ściankach bocznych, przy łączeniu z posadzką ubytki

11.

23

Wybrzuszenia na ściankach bocznych, wykwity na suficie

12.

24

Łuszczy się farba na czółku

13.

25

Odpada tynk na ścianie bocznej

14.

26

Odpada tynk na suficie

15.

30

Odpada tynk na suficie

16.

32

Pęknięcia i pleśń na suficie

17.

33

Łuszczy się farba na suficie

18.

35

Odpada tynk na suficie

19.

36

Odpada tynk na suficie

20.

37

Odpada tynk na ściankach bocznych

 

 1. Budynek mieszkalny Nr 8A ul. Ks. J. Popiełuszki 8w Ełku

 

Lp

 Nr mieszkania

Prace do wykonania

 

1.

14

Łuszczy się farba na balustradzie

 


 

Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2021-06-07 P r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku (nieaktualny)

PRZETARG

       Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g  pisemny nieograniczony na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku.

       Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku  Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku – pokój Nr 26. 

             I.   W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych , oraz podanie wskaźników do kosztorysowania na ewentualne roboty dodatkowe nie objęte  przetargiem.
 4. Okres gwarancji udzielanej na roboty przetargowe (kaucja gwarancyjna na okres trwania gwarancji-2% wartości umownej brutto).
 5. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały takich prac w Spółdzielni w przeciągu ostatnich 2-ch lat) 
 6. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym
 7. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  wiedzą techniczną i sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych w trakcie wykonywania robót odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i ewentualne szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  zobowiązuje  usunąć we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 8. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych do dnia 30.11.2021 r
 9. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

                   II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami :

 1. Ceną
 2. Rzetelnością firmy
 3. Zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania umowy
 4. Warunkami gwarancji 
 5. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót. 

            Oferty należy składać zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 z dopiskiem  „przetarg na wykonanie robót remontowych na budynku mieszkalnym Nr 24 przy ul. Jana Pawła II w Ełku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 07.06.2021 roku do godziny 15-tej.   

        W dniu 08.06.2021 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

            Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym MSM w Ełku przy ul. Kilińskiego 40 pokój Nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87- 610-29-98 wewn. 245. 

            Zastrzegamy sobie prawo:

 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • ustnej negocjacji ceny przetargowej    

 

                                                                                       Załącznik Nr 1 do pisma przetargowego TZ-3/5.2/928/2021 z dnia 14.05.2021 r.

 

S p e c y f i k a c j a      istotnych warunków zamówienia na roboty remontowe na budynku Nr 24 przy ulicy Jana Pawła II 24 w Ełku

- mycie elewacji, plexi na balkonach, daszków na wejściami do klatek schodowych rozpoczynając od strony strony balkonów IV klatki schodowej budynku do półszczytu przylegającego do pizzerii „SAVANA” włącznie,  wraz z zaimpregnowaniem preparatem  przeciwgrzybicznym

- naprawa i docieplenie metodą lekko-mokrą półszczytu od strony pizzerii  „SAVANA” do wysokości stropu   IV kondygnacji zakończone obróbką blacharską

- docieplenie szczytu 8-mego piętra metodą lekko-mokrą z zastosowaniem styropianu o gr. 12 cm (wyrównanie do istniejącego uskoku)

- demontaż istniejącego daszka nad lokalem lekarskim przylegającym do pizzerii „SAVANA” i wykonanie nowego z blachy ocynkowanej powlekanej ze spadkiem

- uzupełnienie ubytków i odnowienie kolorystyki cokołu budynku od strony balkonów IV klatki schodowej do końca klatki VIII

 Gama kolorów prac remontowych nie może ulec zmianie.

                                                                                       

 

Poprzednia 1 2