Remonty, Konserwacje, Usługi ważny do: 2017-03-06 MSM w Ełku ogłasza p r z e t a r g pisemny nieograniczony na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej (w budynkach z klatkami posiadającymi zbiorcze gazomierze) metodą płynnych polimerów w około 270 lokalach mieszkalnych

                 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza  p r z e t a r g   pisemny nieograniczony na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej (w budynkach z klatkami posiadającymi zbiorcze gazomierze) metodą płynnych polimerów w około 270 lokalach mieszkalnych w dwóch etapach Etap pierwszy dotyczy około 150 lokali mieszkalnych w terminie 29.05.2017 do 24.06.2017,oraz etap drugi dotyczy około 120 lokali mieszkalnych w terminie 11.09.2017do 06.10.2017r 

                Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania  robót przetargowych, których charakterystyka ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma będącym jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. – pokój Nr 26. 

I.W ofercie przetargowej należy podać:

 1. Nazwę i siedzibę oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Cenę ryczałtową (brutto) za wykonanie robót przetargowych w 1 mieszkaniu  oraz podanie wskaźników do kosztorysowania  na ewentualne roboty  dodatkowe.
 4.  Nazwę i rodzaj materiałów, które zostaną użyte  do robót przetargowych  wraz z  atestami 
 5. Okres udzielanej gwarancji na roboty przetargowe ( kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości robót  na okres 3 lat)
 6. Referencje związane z wykonywaniem robót ujętych w przetargu (dotyczy firm które nie wykonywały robót dla Spółdzielni)
 7. Oświadczenie o nie zaleganiu  z opłatami w  ZUS, Urząd Skarbowy
 8. Oświadczenie, że przedmiot umowy zostanie wykonany w w/w terminie, zgodnie z wiedzą techniczną i  sztuką budowlaną z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp i p.poż. oraz, że firma  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w  trakcie  wykonywania robót  i  zobowiązuje się do ich  usunięcia we  własnym  zakresie i na  własny koszt.
 9. Oświadczenie, ze dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi  niezbędnymi do wykonania robót przetargowych
 10. Oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

II. Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. ceną
 2. rodzajem   materiału  i pozostałymi  materiałami które będą  użyte do wykonania robót przetargowych
 3. warunkami i okresem udzielanej gwarancji
 4. rzetelnością firmy
 5. zdolnościami technicznymi zabezpieczającymi zdolność wykonania robót przetargowych
 6. Pozostałymi związanymi ze specyfikacją wykonywanych robót

Oferty z uwzględnieniem powyższych wymogów prosimy składać w terminie do 06.03.2017 roku  do godziny 15-tej  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku z dopiskiem na kopercie „oferta na wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej”.                                                                                                                                                                             

               W dniu 07.02.2017 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem  najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.     

               Bliższych informacji na temat ogłoszonego przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój Nr 26 bądź telefonicznie pod numerem 610-29-98 wewn. 45.

                    Zastrzegamy sobie prawo:

 • ustnej negocjacji ceny
 • unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Załącznik Nr 1 do pisma przetargowego znak: TZ-  3/5.2/328/ 2017 z dnia 14.02.2017 r.

 

Zakres prac przy uszczelnieniu wewnętrznej instalacji gazowej metodą płynnych polimerów

 • wymiana wszystkich zaworów starego typu na zawory kulowe, oprócz zaworów głównych
 • likwidacja  odwadniaczy,
 • elektroniczne sprawdzenie nieszczelności  i przygotowanie instalacji do uszczelnienia,
 • czyszczenie instalacji gazem obojętnym (azot),
 • uszczelnienie emulsją instalacji poziomych skręcanych od zaworu głównego,
 • uszczelnienie emulsją instalacji pionowych do gazomierzy,
 • uszczelnienie emulsją instalacji wewnątrz lokali od gazomierza do zaworów  przy odbiornikach gazu,
 • odpowietrzenie każdego miejsca odbioru ,
 • opróżnienie instalacji z emulsji po procesie uszczelnienia,
 • usunięcie nadmiaru pozostałej emulsji tłoczkami R6-1,
 • suszenie instalacji ,
 • próba ciśnieniowa,
 • nagazowanie instalacji (czynny udział w trakcie napełniania instalacji przez Gazownię)
 • sprawdzenie szczelności instalacji po nagazowaniu.,
 • sporządzenie protokołu ,
 • pomalowanie rur poziomych na kolor zgodny z PN