Ogólne ważny do: 2020-10-28 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych jak niżej (nieaktualny)

Ogłoszenie o przetargu

 

 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ul. Kilińskiego 40 19-300 Ełk ogłasza przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych jak niżej:

  1. Działka oznaczona w ewidencji gruntów Ełk 3 obręb 3 numerem geodezyjnym     3878/8 o powierzchni -  5.753 m2, numer księgi wieczystej – OL1E/00041496/5

              Cena wywoławcza  netto w wysokości – 2.130.000,00 zł.

              Wadium  –  213.000,00 zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanego „EŁK – osiedle JEZIORNA” przyjętego uchwałą Rady Miasta nr XLVI/396/06  dnia 23.05.2006 r. oznaczona jest symbolem 17 MW, UH, UIprzeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

  1. Działka oznaczona w ewidencji gruntów Ełk 3 obręb 3 numerem geodezyjnym     3660/4 o powierzchni - 3.328 m2, numer  księgi wieczystej - OL1E/00044380/0

              Cena wywoławcza netto w wysokości  - 1.130.000,00 zł.

              Wadium   -   113.000,00 zł.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanego „EŁK – osiedle JEZIORNA” przyjętego uchwałą Rady Miasta nr  XLVI/396/06  dnia 23.05.2006 r. nieruchomość oznaczona jest  symbolem 57 MW i  przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

  1. Działki oznaczone  w ewidencji gruntów Ełk 3 obręb 3 numerami geodezyjnymi      3800 o powierzchni – 34.938 m2 i 3804 o powierzchni – 7.352 m2 (łącznie 42290 m2), numer  księgi wieczystej -  OL1E/00013690/0

              Cena wywoławcza netto w wysokości – 4.374.000,00 zł.

              Wadium  -   220.000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ełk BARANKI” uchwalonym uchwałą  Nr XV/128/03 Rady Miasta Ełku z dnia 18.11.2003 r.  nieruchomości gruntowe oznaczone są symbolami 17 MN, 18 MN, 24M, 25M 38Lz, 29ZP, 32KK, 7KW, dla których  ustalono podstawowe przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną  wolnostojącą, jednorodzinną szeregową lub małych domów mieszkalnych, dopuszcza się  również zabudowę mieszkalną wielorodzinną, usług podstawowych, garaży wbudowanych w budynki (podziemnych),  usług handlowych, terenów zielonych, dróg wewnętrznych  itp.         

 

Przetargi  ustne  odbędą się w dniu 28 października 2020 roku o godzinie 10-tej  w siedzibie  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku przy ul. Kilińskiego 40  19-300 Ełk.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium oddzielnie na każdą nabywaną nieruchomość gruntową na konto Spółdzielni nr PKO BP 34 1020 4724 0000 3202 0005 5921 najpóźniej w terminie do dnia 27.10.2020 r. (liczy się data wpłynięcia wadium na konto MSM w Ełku) z dopiskiem „wadium i podanie numeru działki której ono dotyczy” 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości oraz w przypadku osób prawnych pełnomocnictwo do udziału w licytacji.

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek Vat.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od zamknięcia przetargu.

Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego do 30 dni od zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości gruntowej podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie,  wadium przepada na rzecz Sprzedającego i Sprzedający nie jest związany wynikiem przetargu .

Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem.  Nabywca  przejmie nieruchomość gruntową w istniejącym stanie.

Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem przetargu są wolne od wszelkich zadłużeń i  zaległości.  

W/w nieruchomości gruntowe są przeznaczone do sprzedaży na mocy uchwały Nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Pozostałym uczestnikom przetargów wadium zwracane będzie na konto z którego ono wpłynęło w terminie 5-ciu dni od zakończenia przetargu.  


Dodatkowe informacje na temat  przetargów można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku pokój nr 26 lub telefonicznie pod numerem 87 610-29-98 lub 87 610 49-98 wewnętrzny 45.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku zastrzega sobie prawo odwołania każdego przetargu  w każdym terminie bez podania przyczyn.