Zapytanie o cenę ważny do: 2019-03-15 Zapytanie o cenę (nieaktualny)

Z A P Y T A N I E    O     C E N Ę


         Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku zwraca się z zapytaniem za jaką cenę  ryczałtową brutto świadczylibyście Państwo usługi związane z utrzymaniem czystości (sprzątanie, odśnieżanie i pielęgnacja terenów zielonych) na posesjach  znajdujących się na osiedlu Kochanowskiego w Ełku o łącznej powierzchni 35.722,0 m2.
         Przedmiotem przetargu jest wybranie najkorzystniejszej oferty związanej z utrzymaniem czystości na posesjach, których charakterystyka ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma będąca jednocześnie specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikację można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. - pokój Nr 26. 

Oferent przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę, która musi zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta                                                              

- datę sporządzenia oferty

- cenę ryczałtową (brutto) za utrzymanie czystości na nieruchomościach   

- oświadczenie  o nie zaleganiu z opłatami w ZUS, Urzędzie Skarbowym

- referencje dotyczące wykonywanych prac związanych z utrzymaniem porządku (dotyczy  oferentów, którzy  nie wykonywali takich prac w Spółdzielni)

- oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz środkami finansowymi niezbędnymi do wykonywania robót objętych przetargiem od dnia 01.04.2019 roku.

- oświadczenie, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy wyborze oferenta komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • ceną
  • rzetelnością firmy

Oferty należy składać w sekretariacie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku ul. Kilińskiego 40 w terminie do dnia 14.03.2019 roku do godziny 15-tej.

Oferty powinny być w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem - „przetarg na utrzymanie czystości na nieruchomościach usytuowanych na os.Kochanowskiego w Ełku"  

W dniu 15.03.2019 roku o godzinie 8-mej komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu MSM w Ełku dokona otwarcia ofert i rozpocznie pracę nad wyborem najkorzystniejszej oferty. Wybrany oferent zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------