Lokale mieszkalne ważny do: 2017-03-27 Przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności :

Lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,  przy ul. Jana Pawła II 5/25

    o pow. użytkowej  64,85 m²  -  II piętro,  3 pokoje,  kuchnia,  łazienka ,  WC, 
   przedpokój , piwnica przynależna o pow. 3,55 m2  wraz z udziałem w nieruchomości
   gruntowej  6840/600488 ,  oznaczonej  nr geodezyjnym  3850/5

              CENA WYWOŁAWCZA  142 000,00 zł , /ok. 2190,00 zł/m2/ - wadium  8 000,- zł

 Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 27 marca  2017r.   o  godz. 11 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku. W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz.11³º  odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.

 

Warunki przetargu:

  1.  Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, z zaznaczeniem którego lokalu dotyczy do dnia   24 marca 2017 r.
    Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl
  3. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
  4. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  5. Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
  6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego , koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny  - pokój Nr 5

Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.