Lokale mieszkalne ważny do: 2017-07-06 Przetarg ustny na nabycie odrębnej własności lokalu

Ogłoszenie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku ogłasza przetarg ustny na nabycie odrębnej własności :

Lokalu mieszkalnego położonego w Ełku,przy ul. Pięknej 24/21 o pow. użytkowej  60,56 m² - parter, 3 pokoje,kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, piwnica przynależna o pow. 5,00 m² wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 6556/676502, oznaczonej nr geodezyjnym 3209/91

    CENA WYWOŁAWCZA  142 060,00 zł, / ok. 2 345,00  zł/m²/ - wadium  8 000,- zł

Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 07 lipca 2017 r. o  godz. 11ºº w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku.

W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz.11³º  odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.

Warunki przetargu:

1.   Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.
2.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni,  do dnia  06.07.2017 r.
      Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl
3.   Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
4.   Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
5.   Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
6.   Koszty sporządzenia aktu notarialnego , koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny - pokój Nr 5
Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.